Etiske retningslinjer

Hansa Borg ønsker å drive virksomhet på en sosialt ansvarlig måte. Som et ledd i vårt selskaps bestrebelser på å opptre ansvarlig skal vi også fremme anstendige arbeidsvilkår og miljøforhold, og jobbe for å hindre korrupsjon, bestikkelser og utpressing i vår forsyningskjede. Dette ønsker vi å gjøre i nært samarbeid med våre leverandører og forretningspartnere.

Våre leverandører skal levere varer og tjenester som er produsert i samsvar med de etiske retningslinjene. Leverandørene skal også videreformidle de etiske retningslinjene til sine underleverandører og fremme etterlevelse fra underleverandørenes side. Vi er innforstått med at forsyningskjeder kan være komplekse og at dette kan gjøre det vanskelig å få innsikt i arbeidsvilkårene og miljøforholdene i hele forsyningskjeden. Likevel forventer vi at våre leverandører og partnere bestreber seg på å sikre etterlevelse.

De etiske retningslinjene gjelder forhold både i vår egen virksomhet og i forsyningskjeden og beskriver grunnleggende forventninger og krav knyttet til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, miljøvern og bekjempelse av korrupsjon som fastsatt i internasjonale avtaler og nasjonal lovgivning.

På anmodning fra Hansa Borg må en leverandør kunne dokumentere at de etiske retningslinjene etterleves, eller at det arbeides med å oppnå etterlevelse. Slik dokumentasjon kan gis gjennom egenerklæringsskjemaer, undersøkelser av arbeidsvilkår og miljøforhold eller møter med kjøper. Leverandøren plikter å oppgi kontaktopplysninger til enhver underleverandør som kjøper ønsker å foreta inspeksjon hos.

Disse etiske retningslinjene er basert på internasjonalt anerkjente FN- og ILO-konvensjoner, EU-konvensjoner og direktiver, samt lokal lov og angir minimumsstandarder. Lovgivningen på produksjonsstedet må overholdes. Dersom nasjonale lover og forskrifter dekker et emne som også er omhandlet i disse etiske retningslinjene, skal den standarden som er høyest, gjelde.

ETISKE RETNINGSLINJER

ETHICAL GUIDELINES

CODE OF CONDUCT ROYAL UNIBREW